English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٤ آذر ١٤٠٢

اعضای هیئت علمی همکار

دکتر وحید علی نژاد

دکتر مرادعلی زارعی پور

دکتر محمد حاج آقا زاده

دکتر سمانه سپاهی

دکتر علیرضا دیدارلو

دکتر مرتضی باقری

دکتر هادی لطف نژاد افشار