English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩

معاونت حوزه شمال

نام و نام خانوادگی :  دکتر حسین جدید

سمت :  معاون حوزه شمال