English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٤ مهر ١٤٠٢

سلامت دهان و دندان

 

مسئول واحد: سیمین نورانی


نام همکاران واحد:

- سیمین نورانی

- نسرین قره گوزی

- مهدیه اسمعیل زاده

 

شرح وظایف واحد:

- استخراج پنل و شاخص سلامت دهان و دندان

- هماهنگی با کارشناس تجهیزات پزشکی برای رفع مشکلات تجهیزات

- برنامه ریزی و اجرای برنامه کشیک های سیار دندانپزشکی در مناطق محروم

- برنامه ریزی و اجرای برنامه دهان و دندان عاری از پوسیدگی پایه ششم ابتدایی

برنامه ریزی و اجرای وارنیش و فلوراید تراپی دانش آموزانبرنامه ریزی و اجرای سلامت دهان و دندان در قالب برنامه پزشک خانواده

- برآورد مواد و تجهیزات مورد نیاز مراکز