English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٦ مهر ١٤٠٢

طرح های در دست اجرا

عنوان

موقعیت

تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات در رابطه با کیفیت خدمات ارائه شده براساس مدل سروکوال در مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت شهر ارومیه و ارائه گزینه های سیاستی در سال 1402

مصوب کمیته اخلاق دانشگاه

بررسی اپیدمیولوژیک و مدل سازی سری زمانی موارد مرگ از بیماریهای قلبی و عروقی، سرطان ها و سوانح و حوادث طی سال های 1392 تا 1401

قبول شده برای کارشناسی در سطح دانشکده /مرکز - دانشکده/مرکز

بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر قصد رفتار شیردهی و حمایت همسر در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر ارومیه

بررسی در کمیته اخلاق دانشگاه

بررسی توزیع ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان ارومیه در سال 1401: تحلیل داده های برنامه خطرسنجی بیماری های قلبی و عروقی

مصوب کمیته اخلاق دانشگاه

بررسی اپیدمیولوژیک هیپوتیروئیدی مادرزادی در شهرستان ارومیه در سالهای 1395 تا 1400

قبول شده برای کارشناسی در سطح دانشکده /مرکز - دانشکده/مرکز

بررسی خود مراقبتی جنسی، کیفیت زندگی جنسی و ارتباط آن با تمایل به فرزند آوری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر ارومیه در سال 1402

قبول شده براي کارشناسي در سطح دانشکده /مرکز دانشکده/مرکز

پیاده سازی بانک اطلاعاتی یکپارچه سازمانی مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) جهت مدیریت منابع و بهبود فرآیند مدیریتی

جديد دانشکده/مرکز

مطالعه اندومتریوز، سندرم تخمدان پلی کیستیک، نارسایی زودرس تخمدان در استان آذربایجان غربی (ایران)

مصوب شوراي دانشکده / مرکز دانشکده/مرکز