برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی : دکتر کاظم عبدی

سمت : معاون حوزه شمال مرکز بهداشت

             آخرین مدرک تحصیلی : دکترای پزشک عمومی

-------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی : دکتر ایرج بدلی

سمت : معاون حوزه جنوب مرکز بهداشت

             آخرین مدرک تحصیلی : دکترای پزشک عمومی

تنظیمات قالب